Детската градина е едно от местата, където е нужно да се постави началото на системно обучение по проблематика за действие при кризисни ситуации по време на природни бедствия, аварии, катастрофи и пожари. То е етап от формирането на глобална култура на превенция в системата на образованието, съобразена с националните особености и съществуващите опасности в страната. Именно в тази връзка МОН издава Инструкция № 2 от 5.07. 2004 г за подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари. В инструкцията е включена и учебна програма със задължителен характер на тази подготовка и обучение  за всички детски градини в страната.

Във връзка със системното обучение на децата за безопасно поведение при бедствия аварии ,катастрофи и пожари на
08.02.2023г.в ДГ 84 „ Детелина „ се проведе учебна евакуация ,  налагаща се при евентуално възникнал  пожар. Процесът по евакуацията премина успешно, бяха спазени всички точки от предварително изработеният план сценарии за ситуацията. С оглед на усложнената зимна обстановка, евакуацията бе предвидена да се проведе на закрито. Децата бяха отведени на обозначените места за евакуация по групи, придружени от учител и пом.възпитател. Децата бяха спокойни и показаха завидни умения за реакция по време на бедствие. Относно спазването на последващи инструкции за проверка на помещенията, изключване на напрежението към дневни консуматори също бяха спазени стриктно. Евакуацията приключи за 2 минути като всички ангажирани с провеждането й спазиха задълженията си по план.

Модул „Пожар“

Тема „Какво представляват пожарите и с какво са  опасни?“

Цел:

Разширяване  разбирането за пожара при природно бедствие. Запознаване с различни видове и причини за пожари

Тема „Как да се държим по време на пожар?“

Цел:

Децата да усвоят правилните действия по време на пожар; евакуирайте от сгради, спазвайки всички правила за евакуация.

Тема „Нашата сигурност по време на огън.“

Цел:

Развиване на уменията за правилни действия при пожарна опасност.