На заседание на столичен общински съвет, вчера беше прието решението за служебно извиняване на отсъствията. Внесеното предложение от г-жа Минчева директор на дирекция „Образование“, съгласувано с д-р Чеуз, Дирекция “Здравеопазване”, беше гласувано с единодушно съгласие: https://www.facebook.com/council.sofia.bg/videos/165370875761412

Приети са измененията по Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, по-конкретно параграф 11. Предложеното изменение е: „За децата, класирани и записани в СДЯ и в целодневна и почасова организация в яслена, първа и втора градински групи в общинските детски градини на територията на Столична община, постъпването може да бъде отложено за периода, в който Столична община попада в червена или тъмно червена (беше оранжева) зона, съобразно критериите на Министерство на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка. Децата, за които има възможност да се грижи възрастен, могат да останат вкъщи, като отсъствията за този период ще бъдат извинявани служебно. “

Измененията означават, че може да се отлага тръгването докато сме в оранжева и червена зона. В същото време може да се прекъсне посещаването на вече постъпило дете със същата декларация и по същите причини. Предварително обаче се попълва декларация и се дава до директора/ или се изпраща по имейл – за определен период, с посочени дати или за периода на епидемиологичната обстановка. След като излезем от червена/оранжева зона, детето трябва да тръгне на градина. Влизането в сила на тези промени, след 05.10.2021/ не отменя, а допълва следното: Постъпването на децата в самостоятелните детски ясли/детските градини, класирани за прием през новата учебна година, се извършва поетапно, но не по-късно от 60 дни за яслени групи и 30 дни за градински групи (30 дни, считано от 15-ти септември е 15-ти октомври, т.е. до тази дата детето трябва да има посещение поне 1 ден), считано от 15-ти септември на съответната календарна година. За текущи класирания сроковете започват да текат от датата на записване на децата. В случай, че детето не постъпи в самостоятелната детска ясла/детска градина в определените срокове, незаетото място остава свободно за следващо класиране.