Драги Родители,

Екологичното възпитание е важна част в работата ни с децата.
За опазване на околната среда е важно те от най-ранна детска възраст да се приучат на разделно събиране на отпадъците.
Ние, съвременните хора често използваме уреди, за чиято работа се изисква ползването на батерии, а след това изхвърляме. В детската градина също използваме батерии.

Изразихме желание към СО за доставка на специализиран контейнер за събиране и предаване на негодни за употреба батерии. От днес ДГ№84 вече разполага с такъв.
Нека заедно пазим квартала си чист и даваме положителен пример на децата !

Нели Николова – директор на ДГ№84